December 2017

The New Born King

Isaiah 9:1-7Finding Peace

Isaiah 9:1-7Finding Hope

Isaiah 9:1-7November 2017

The Heart of Worship

Isaiah 9:1-7Gratitude

Isaiah 9:1-7Generous Giving

Isaiah 9:1-7A Great Cloud of Witnesses

Isaiah 9:1-7October 2017

Tumbleweed

Isaiah 9:1-7Fear Not

Isaiah 9:1-7Yes, Lord!

Isaiah 9:1-7An Invitation

Isaiah 9:1-7The Grander Vision of God

Isaiah 9:1-7September 2017

Jehovah Shalom

Isaiah 9:1-7El Shaddai

Isaiah 9:1-7Jehovah Jireh

Isaiah 9:1-7